MÅLGRUPPE

Logopæder, audiologopæder, talehørekonsulenter og andre, som arbejder med børnestemmer

FOKUS:

Børns stemmer og endnu ikke færdigudviklede anatomiske og fysiologiske strukturer i struben og vokaltragten er i fokus for dette kursus. Der gives eksempler på den raske, sunde barnestemme. Der gives en grundig gennemgang af stemmelidelser hos børn og unge, såvel de mest hyppige, som de mere sjældne lidelser. Desuden gives en praktisk indføring i konkrete materialer og metodikker til udredning og tilrettelæggelse af behandling/undervisning af disse lidelser. Forskellige problemstillinger behandles ud fra cases, teori, lyd- og videoeksempler og praktiske øvelser til både udredning og intervention. Kurset er praksisnært og du vil som deltager få en række konkrete redskaber og øvelser direkte til brug i egen praksis.

INDHOLD

 • Anvendte begreber og terminologi
 • Særlige forhold ved børns anatomi og fysiologi
 • Stemmens og strubens udvikling fra spæd til ung
 • Stemmelidelser og stemmeproblemer
 • Læsning af henvisninger og lægenotater
 • Logopædisk udredning af børnestemmer
 • Udredningsmaterialer
 • Funktionsprøver
 • ”Røntgen-øret”: at lytte kvalificeret
 • Lyd og videomateriale
 • Mutationsstemmer
 • Personlighed og stemmeproblemer
 • Imitationens faldgruber (sangglade børn og unge)
 • Vanespændinger og stemmeproblemer
 • Logopædisk intervention ved børnestemmer:
 • Øvelser
 • Apps og udvikling af egne øvematerialer
 • Stemmeomsorg og stemmehygiejne
 • Gode stemmeråd
 • Overførsel af den gode stemmeadfærd til hverdagen
 • Samarbejde med forældre og skole
 • Familiens stemmevaner

FORMÅL

Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at håndtere et børnestemmeforløb fra henvisning til udredning, forældrevejledning og behandling. Deltagerne får et solidt teoretisk og praktisk fundament til udredning og behandling af børns og unges stemmer. Efter kurset vil deltageren være i stand til træffe kvalificerede beslutninger i forhold til en lang række elementer i den logopædiske intervention til børn og unge med forskellige typer af stemmelidelser. Som deltager får du konkrete redskaber og øvelser direkte til brug i egen praksis.

KURSUSMATERIALER

Grundpakke: På kursusdagen udleveres handouts, kursusbevis, litteraturliste samt liste med links og apps
Udvidet pakke 1:  Grundpakken + et “Home study modul” med streaming adgang til lyd-, billed- og videomaterialer.
Udvidet pakke 2:  Grundpakke, “Home study modul med øvelses-instruktionsvideoer” samt færdigproduceret børnestemmebrochure og øvelsesmateriale til klienter i pdf, klar til at printe ud og udlevere til forældre og andre samarbejdspartnere umiddelbart efter kurset.

UNDERVISER

Trine Printz er klinikleder i Sprogklars Audiologopædiske Klinik. Hun har en ph.d. i stemmeanalyser og forstadier til cancer på stemmelæberne fra Syddansk Universitet, hvor hun i dag forsker og som ekstern lektor underviser i faget Anatomi og Fysiologi på Bacheloruddannelsen i Audiologopædi. Trine har i over ti år været ansat som audiologopæd på Odense Universitetshospitals Øre-Næse-Hals/Høreklinik afd. F. Parallelt hermed har Trine ti års børnelogopædisk erfaring fra PPR og fra privatpraksis i Sprogklars Audiologopædiske Klinik, hvor hun blandt andet har arbejdet med børnestemmer. Desuden har Trine i en årrække undervist på speciallægeuddannelsen sammen med foniatere og andre audiologopæder.

UNDERVISER OG KURSUSLEDER

Mette Lund Franck er ejer af Stemmens Portal og fordeler sin arbejdstid mellem Stemmeklinik, Kursusportal og en deltidsstilling som stemmelogopæd på KCO. Hun er ekstern lektor på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi v. SDU i fagene Personlig Stemmedannelse og Klinikundervisning på BA-Uddannelsen samt i ”Udredning og behandling af stemme, strube og svælgsygdomme” på Kandidatuddannelsen, hvor hun er en del af et underviserteam bestående af speciallæger og audiologopæder. Mettes emner i faget er ‘Den professionelle stemme’, ‘EILO & Kronisk hoste’ samt ‘Logopædisk behandling ved stråleskader og operative indgreb’. Mette er konsulent i Logopædisk Stemmemetodik og afholder opkvalificerende kurser samt yder supervision og vejledning til kommuner. Mette har mange års erfaring med udredning og behandling af stemmelidelser, stemmeproblemer og EILO hos børn og unge.

‘Tak for 2 berigende kursusdage. Vi har nydt dit faglige engagement, din enorme viden på stemmeområdet og dit sprudlende humør. Vi har fået en faglig opkvalificering med praksis for øje og er nu overbeviste om, at vi kan varetage stemmeområdet. Vi har med udgangspunkt i teori og praksis inden for de forskellige stemmediagnoser fået "redskaberne" til at udføre logopædisk behandling. I fremtiden tøver vi ikke med at kontakte "Oraklet fra Nyborg" igen.’
Audiologopæderne i Faaborg-Midtfyn kommune.


PRAKTISK

Dørene åbner kl. 8:30, hvor du kan få en kop te/kaffe og en bolle inden kursusstart. På alle kurser serveres vand/te/kaffe og forfriskninger (frugt og nødder og lidt indpakket sødt). Medbring selv frokost eller benyt dig af de mange omkringliggende caféer og små take-aways i nærheden.

GRUNDPAKKE – INDHOLD:

På kursusdagen udleveres handouts, kursusbevis, litteraturliste samt liste med links og apps

UDVIDET PAKKE 1 – INDHOLD:

“Home study modul med øvelses-instruktionsvideoer” til eget brug: Instruktionsvideoer med afspændnings-, krops-, åndedræts- og stemmeøvelser.

UDVIDET PAKKE 2 – INDHOLD:

a. Grundpakke, b. “Home study modul med øvelses-instruktionsvideoer” til eget brug, c. samt færdigproduceret børnestemmebrochure og øvelsesmateriale og plancher til brug i din undervisning i pdf, klar til at printe ud og udlevere til forældre og andre samarbejdspartnere umiddelbart efter kurset.

UDDRAG FRA KOMPENDIUM I PERSONLIG STEMMEDANNELSE:

Logopædisk stemmebehandling fordrer et vist niveau af egne stemmemæssige færdigheder. Logopædens egne færdigheder danner grundlaget for den logopædiske behandling/undervisning af klienter/elever med tale-og stemmeproblemer. Logopædisk undervisning af klienter med stemmelidelser indebærer en øvelsesbehandling, hvor logopæden er rollemodellen. Logopæden må derfor kunne forevise og instruere i de påkrævede øvelser og den ønskede stemmekvalitet. Dette kræver en detaljeret beherskelse af stemmefunktionen og evnen til at kunne imitere visse fejl- eller dysfunktioner.

Målet med undervisning i øvelsespraksis er, at logopæden lærer sin egen tale- og stemmefunktion at kende, således at vedkommende kan udnytte sine ressourcer optimalt, fremstå som rollemodeller samt oparbejde en stærk og sund stemme, som kan holde til de krav stemmelogopædien stiller til stemmebevidsthed, -stamina, -styrke og -omfang.

Det er vigtigt, at alle de øvelser, vi som logopæder instruerer i, er velafprøvede og at effekten er dokumenteret. Logopæden må således være fortrolig med øvelserne og vide, hvordan de mærkes på egen krop og hvilken effekt de har, samt kende øvelsernes teoretiske grundlag. Det er således vigtigt at kende metodens udgangspunkt og opbygning og indøve dens instrumentelle teknikker for derigennem at være i stand til at formidle de metodiske øvelser til patienter og elever.

Stemmeundervisning og stemmeterapi kan være grænseoverskridende for vores klienter og elever, som i undervisningen vil blive bedt om at frembringe lyde og lave kropsøvelser, som kan forekomme mærkelige, for intime og private og således stille dem over for udfordringer af såvel deres personlighed som vanemønstre. Den praktiske erfaring med personlig stemmedannelse er så vigtig, fordi logopæden bliver nødt til på egen krop at have fornemmet, hvordan det mærkes at blive instrueret i stemmedannelse – om det evt. overskrider vedkommendes egne grænser. Ved  fysisk at have bevæget sig uden for sin komfort zone, kan logopæden dosere udfordringerne rigtigt i forhold til den enkelte elevs personlighed, psykomotoriske tilstand og dagsform. For mange klienter kan det være grænseoverskridende at miste kontrollen, skulle lyde fjollet og oveni købet måske se fjollet ud. Den eneste måde at kunne blive en god rollemodel er ved at overskride disse grænser hos sig selv og selv turde slippe kontrollen, lave underlige lyde og se mærkelig ud. Den teoretiske baggrund for øvelserne og viden om deres evidens vil underbygge den naturlighed og autoritet, hvormed logopæden kan forevise og instruere i øvelserne samt forklare eleven om den tilsigtede virkning. Øvelserne er midlerne til at nå målet.

“Home study modulet” med øvelses-instruktionsvideoer, hjælper logopæden til at føle sig sikker på sin egen udførelse af funktionsprøver og øvelser, hvilket vil have en positiv afsmitning i den daglige intervention og undervisning.

Venlig hilsen   Mette Lund Franck